Categorieën
Uncategorized

Notulen van de jaarvergadering 2007 (over 2006 dus)

Beste leden en belangstellenden, zaterdag 12 april aanstaande wordt de gebruikelijke jaarvergadering van ATTV’71 gehouden. Om je hierop te kunnen voor bereiden worden hier de notulen van vorig jaar gepubliceerd.

Notulen jaarvergadering ATTV’71 2006 gehouden op 14-april-2007   

20:20  Opening
Opening door de voorzitter Peter Verweijen
De voorzitter heet allen welkom op de jaarvergadering en aansluitende feestavond. Er wordt geen presentielijst gemaakt maar er zijn voldoende leden om besluiten te kunnen nemen. 

20:22  Notulen
De notulen van de jaarvergadering ATTV’71 2005 gehouden in april 2006 worden goedgekeurd 

20:25  Kascontrole           
De kascontrolecommissie (Toon van Loon en Tonneke van Bussel) keurt de stukken en administratie na een correctieronde in orde.           
De nieuwe kascommissie wordt benoemd Tonneke van Bussel en
Jean-Paul Kanters zullen volgend jaar de boekhouding controleren. 

20:26  Financieel verslag
Het financieel verslag wordt besproken en hierbij wordt de nadrukkelijke zorg voor de toekomst uitgesproken. Als het ledental niet stijgt en er geen wegen voor sponsoring worden gevonden of hersteld zal er een tekort ontstaan. De penningmeester vraagt de leden een mandaat voor een contributieverhoging met 3 euro. De leden geven het bestuur unaniem dit mandaat. 

20:35  Jaarverslag           
In tegenstelling tot andere jaren is er een algemeen verslag, in plaats van een door de secretaris en een door de wedstrijdsecretaris, wat wordt voorgelezen door de secretaris. 

20:40  Bestuursmededelingen

 1. Bedankjes
  • Voor Toon van Loon voor weer een jaar trouwe dienst als   jeugdtrainer. 
  • Voor Jean Paul Kanters voor geregelde training van de senioren.
  • Voor Marjo Roelen voor de begeleiding van de mensen van ‘de Dommel’. Hierbij wordt tevens medegedeeld dat Marjo na jaren trouwe dienst aan et eind van het seizoen stopt. We dienen dus op korte termijn vervanging te regelen als we de leden van ‘de Dommel’niet willen verliezen.
 2. Huldiging
  • Peter Verweijen is sinds 1 augustus 2006 al 25 jaar lid en wordt bedankt voor zijn trouwe lidmaatschap en gehuldigd. 
 3. Vrijwilligers
  • Als een uitbreiding van de capaciteit van het bestuur worden er, voor verschillende niet direct bestuurlijke taken, vrijwilligers gevraagd. Wim van Kemenade en Toon van Loon melden zich aan. Activiteiten die met name door deze vrijwilligers zullen worden ondersteund zijn:
   • Centercourt sponsoring
   • Scholentoernooi. Hierbij wordt door Wim geopperd om dit al snel te gaan regelen. Om met de informatie niet te kort voor en met het toernooi niet te kort na de vakantie
    uit te komen.
   • De organisatie van een ex-leden toernooi en dan met name ex-jeugdleden.
   • Toernooi voor leerlingen van het Varendonk, hiervoor zullen de leraren lichamelijke opvoeding worden benaderd.
   • Sam Sara polsen
   • Komeet polsen
   • Wellicht starten met een regelmatige in de bladen aan te kondigen open trainingsavond. Hiervoor zullen Toon en Jean-Paul de trekkers zijn.
   • Familie-avond organiseren aan het eind van het jaar.
   • Indien een item doorgaat dit ook op de site vermelden.
 4.  Contributie 60+
  • Het bestuur heeft de vraag gekregen om de contributie voor 60+ leden te verlagen. Gezien de financiële situatie van de vereniging vindt men dit geen goed idee. Alleen als we bij de gemeente of een andere instantie subsidie voor bijvoorbeeld 55+ers kunnen krijgen zal een en ander worden heroverwogen.
 5. Steunende leden
  • Voorgesteld wordt de contributie voor steunende leden te verhogen naar 10 Euro per half jaar, ingaand in 2008. Hiertoe wordt door de vergadering besloten.
 6. Jeugd en ‘de Dommel’
  • Carmen en Mieke gaan Toon regelmatig helpen met de begeleiding van de jeugd. Voor ‘de Dommel’ wordt zoals eerder al vermeld naar een of meerdere nieuwe vrijwilligers gezocht. 

21:17  Website           
Toon van Loon oppert het idee om een item op de website te beginnen
waaraan elk lid na elkaar een bijdrage mag/kan leveren. Besloten wordt
het item ‘de Muis’ te noemen. 

21:19  Bestuursverkiezing            
Peter Verweijen (voorzitter) en Peer van Kemenade (wedstrijdsecretaris)
zijn niet aftredend. Walther Roelen (secretaris/penningmeester) treedt af
en stelt zich niet herkiesbaar.
Wie meldt zich aan voor een bestuursfunctie?
Toon van Loon meldt zich aan als en is bereid om de functie van
penningmeester op zich te nemen.
Voor de functie van secretaris meldt niemand zich aan waarna Walther
Roelen zich bereid verklaart deze functie in ieder geval voorlopig te blijven vervullen. 

21:30  Rondvraag
Geen items voor de rondvraag 

21:31  Sluiting
Sluiting door de voorzitter 

21:32  De feestavond kan beginnen.